Versija neįgaliesiems

Vyr. finansininko konkursas Rugp. 13, 2019

 

Konkursas vyriausiojo finansininko pareigoms

 

Druskininkų miesto muziejus skelbia konkursą vyriausiojo finansininko pareigoms.

Įstaigos teisinė forma – Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos buveinė – M.K.Čiurlionio g. 59, LT - 66164 Druskininkai. 

Įstaigos kodas – 188205689.

Pareigybė ̶ Druskininkų miesto muziejaus vyriausiasis finansininkas.

Pareigybės lygis – A2. Darbas nuolatinis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Preigybės paskirtis – organizuoti Druskininkų miesto muziejaus finansinę ir buhalterinę apskaitą bei kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, vykdyti ūkinių operacijų išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę. Muziejaus vyriausiasis finansininkas rengia Muziejaus biudžeto projektą, formuoja apskaitos politiką, organizuoja ir tvarko buhalterinę apskaitą, rengia ir laiku pateikia finansinę, mokestinę ir kitą atskaitomybę, vykdo finansines operacijas, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą, apskaitą vykdo naudodamas kompiuterines programas, vykdo kitas funkcijas, numatytas pareiginiuose nuostatuose.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnį kaip 3 metų ekonominio finansinio darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos veiklą ir buhalterinę apskaitą;

- gebėti rengti įsakymų ir kitų norminių aktų projektus finansiniais klausimais;

- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

- išmanyti VSAFAS (viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus), mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

- turėti patirtį organizuojant, vykdant projektus ir viešuosius pirkimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei raštvedybą;

- mokėti užsienio kalbą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

- gyvenimo aprašymą  ̶  nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

- finansinio darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;

- užpildytą pretendento anketą.

 

Pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti telefonu 8~313(51024) arba e.p. druskininkumuziejus@gmail.com

 

 

___________________

Atgal Į viršų